Remove Vietnamese from string or URL for SEO friendly

With the Vietnamese websites, to make SEO friendly, we have to remove all Vietnamese in title or URL, and replace all space with '-':

We can do that easily with a bit of code below here.
Copy this function into your code:

function removeVietnameseFromString(str) {
 str = str.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ/g, "a");
 str = str.replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ/g, "e");
 str = str.replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/g, "i");
 str = str.replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ/g, "o");
 str = str.replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/g, "u");
 str = str.replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/g, "y");
 str = str.replace(/đ/g, "d");
 str = str.replace(/À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ/g, "A");
 str = str.replace(/È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ/g, "E");
 str = str.replace(/Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ/g, "I");
 str = str.replace(/Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ/g, "O");
 str = str.replace(/Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ/g, "U");
 str = str.replace(/Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ/g, "Y");
 str = str.replace(/Đ/g, "D");
 str = str.toLowerCase();
 str = str
  .replace(/[&]/g, "-and-")
  .replace(/[^a-zA-Z0-9._-]/g, "-")
  .replace(/[-]+/g, "-")
  .replace(/-$/, "");
 return str;
}
Copy this code


Usage:

const vnString = "Đây là tiêu đề một bài viết nào đó";
const withoutVietnamese = removeVietnameseFromString(vnString);
// result: day-la-tieu-de-mot-bai-viet-nao-do
Copy this code


Demo: